Privacy statement

Privacy verklaring TTontwerp architectuur en interieur

TTontwerp architectuur en interieur, gevestigd aan Muurbloemstraat 26, 3053EJ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TTontwerp architectuur en interieur
Muurbloemstraat 26
3053EJ Rotterdam
0636568130

KvK 66441846

Door de informatie en de diensten van TTontwerp architectuur en interieur te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, of vragen hebt over de Privacy verklaring dan kunt u ons benaderen via email of telefoon:

Y.M. Spiering-Lameris is de Functionaris Gegevensbescherming van TTontwerp architectuur en interieur Hij/zij is te bereiken via info@TTontwerp.com of via 0636568130

Gegevens
TTontwerp architectuur en interieur maakt onderscheid in persoonsgegevens en projectgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
TTontwerp architectuur en interieur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 Locatiegegevens project (indien van toepassing)
 Bankrekeningnummer

Projectgegevens die wij verwerken
 Voor- en achternaam opdrachtgever of bedrijfsnaam met voor- en achternaam contactpersoon
 Geslacht
 Adresgegevens project
 contactgegevens zoals telefoon nummer en/of mailadres van de opdrachtgever c.q. contactpersoon die actief verstrekt zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@TTontwerp.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TTontwerp architectuur en interieur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Om goederen en diensten bij u af te leveren
 TTontwerp architectuur en interieur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
TTontwerp architectuur en interieur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TTontwerp architectuur en interieur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TTontwerp architectuur en interieur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar in verband met de fiscale wetgeving.
Mocht er behoeft zijn om langer de persoonsgegevens te bewaren dan wordt toestemming gevraagd. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Hoe lang we projectgegevens bewaren
TTontwerp architectuur en interieur bewaart uw projectgegevens zo lang TTontwerp architectuur en interieur bestaat met als doel eigen acquisitie te kunnen uitvoeren in de toekomst met eerdere gerealiseerde projecten door TTontwerp architectuur en interieur.


Delen van persoonsgegevens met derden
TTontwerp architectuur en interieur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TTontwerp architectuur en interieur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

TTontwerp architectuur en interieur blijft auteursrechthebbende over alle wel of niet gerealiseerde ontwerpen. TTontwerp architectuur en interieur is hierdoor vrij in het delen van beelden van wel of niet gerealiseerde ontwerpen zoals via website en/of presentatiefolders/boekjes gedaan kan worden met als doel eigen acquisitie voor TTontwerp architectuur en interieur.
Voor deze eigen acquisitie wordt gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
– Functie / onderwerp ontwerp (zoals woning, kantoor, bedrijf, interieur ed)
– Plaatsnaam, gebied
– Beelden (foto’s, 3D impressies, tekeningen, presentaties ed.)
– Tekstuele toelichting van het ontwerp

TTontwerp architectuur en interieur zal ervoor zorgdragen dat deze informatie niet te herleiden is naar personen.

Overige projectgegevens en persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de opdrachtgever getoond of verstrekt aan derden. Een toestemming zal schriftelijk/digitaal worden vastgelegd indien nodig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TTontwerp architectuur en interieur kan gebruik maken van alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TTontwerp architectuur en interieur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens (projectgegevens) of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens ter bescherming van uw privacy sturen naar info@TTontwerp.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TTontwerp architectuur en interieur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TTontwerp architectuur en interieur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@TTontwerp.com